6 gennaio, buona Epifania a tutti i tifosi del Milan