Mercato Sportmediaset - Tutto sul terzino sinistro