Sportmediaset: Milan, Destro non è un'ipotesi tramontata