mastour ginocchio - Mastou, operazione ok: rientro fra 2 mesi