Maurizio Ganz: "Miha è l'uomo giusto! Ibrahimovic straordinario..."