Sportmediaset, Soriano unica pista percorribile. E Moutinho...