Ibrahimovic: "Per me il Milan non ha paragoni, fosse dipeso da me sarei rimasto"