Jackson Martinez, ingaggio-monstre in Cina: 1400 euro all'ora