Pasqualin (ag. Bocalon): "Milan ok, Alessandria organizzata"