Sino-Europe Sports: "Stasera tutti i tifosi del mondo sono uniti, forza Milan"