CorSport, Milan, entusiasmo alle stelle. Si prevedono 40 mila abbonati