Austria Vienna, Wohlfahrt: "Gruppo stimolante. Milan chiaramente favorito"