Kali-sì, difesa nì: l'analisi tattica di Milan-Udinese