Ibra, nostalgia italiana: "Tifosi speciali, sono stato bene