Mercato Lourenço - Il giovane portoghese nei radar inglesi