wang jianlin- E' Wang Jianlin il nuovo socio di minoranza?