SALA STAMPA/ Maran: "Ci è mancata la nostra solita spavalderia"