Mirabelli-Milan, mercato già in fermento. Spunta Thiago Maio