Gazzetta, Barbara Berlusconi ringrazia Fassone e Yonghong Li