Sky Sport, domani l'operazione di Jack Bonaventura in America